A korlátolt felelősségű társaság (KFT) működéséről

A vállalkozás puszta gondolata is már egy fontos lépés az üzleti világ felé. Ha úgy döntött, hogy saját céget alapít, íme néhány hasznos információ a kft működésével kapcsolatban.

A kft. legfőbb szerve a taggyűlés, amelyet évente legalább egyszer az ügyvezető vagy a törzstőke ¼-ét képviselő tagok hívnak össze, az alapító okiratban (társasági szerződésben) előírt szabályok szerint. Amennyiben alapításkor a tagok erről nem rendelkeztek, akkor a meghívót ajánlott levélben, legalább 10 nappal a közgyűlésre kitűzött nap előtt és a napirendi pontok megjelölésével kell közölni.

A taggyűlés feladata a kft. stratégiai ügyeiben történő döntéshozatal (pl.: pénzügyi mérleg jóváhagyása, ügyvezető kinevezése, osztalékfizetés, tagkizárás, tagfelvétel, ügyvezető jogkörei, az alapító okirat módosítása, törzstőke növelése vagy csökkentése, stb.)

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a társult tagok és az üzletrészek (társasági részek) abszolút többsége képviselve van, az alapító okirat módosításához viszont az összes társult tag határozata szükséges, amennyiben az alapító okirat másként nem rendelkezik.

Szabály, hogy minden üzletrész egy szavazatra jogosít fel, amelyet a tagok személyesen vagy, amennyiben ezt az alapító okirat megengedi, levelezés útján gyakorolnak. A törvény megengedi, hogy éljünk a technkika által biztosított lehetőségekkel (videokonferencia, email, stb), de ehhez szükséges korábban rögzíteni az erre vonatkozó szabályokat.

A törvényellenes vagy az alapító okirat előírásaiba ütköző határozat 15 napon belül megtámadható azon tag által, aki  nem vett részt a közgyűlésen illetve aki a határozat ellen szavazott és kérte ezen álláspontjának a taggyűlésről készült jegyzőkönyvben való rögzítését.

Az egyszemélyes Kft-nél taggyűlés nem működik, így a társaság legfontosabb kérdéseiben az alapító egy személyben határoz. Egyszemélyes Kft. esetében a döntéshozatalhoz természetesen nincs szükség a taggyűlésre előírt eljárási szabályok betartására, így nem érvényesülnek a meghívó közlésére, tartalmára, szavazás rendjére vonatkozó szabályok. Az egyetlen megkötés, hogy az egyedüli tagnak írásba kell foglalnia a társasággal kapcsolatos döntéseit.

A törvény értelmében az egyedüli tag a saját cégének keretén belül alkalmazotti minőséget tölthet be.

A kft. ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét egy vagy több, a tagok közül vagy harmadik személyek köréből kiválasztott ügyvezető látja el.

Az ügyvezetők a képviseleti jogaikat önállóan vagy együttesen gyakorolják és az aláírási címpéldányban szereplő módon és formában kötelesek aláírni a cég nevében.

A tagok egymás között szabadon elidegeníthetik az üzletrészeiket,  harmadik személyek javára történő átruházás viszont csakis akkor lehetséges, ha ezt megelőzte a törzstőke ¾-ét képviselő tagok jóváhagyó határozata.

Vállalkozni manapság komoly kihívás, de az adott piac ismerete, a jól átgondolt üzleti terv, a kitartás, megfelelő hozzáállás és a jó szakemberek bevonása meghozza az áhitott sikert.